messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder กฎกระทรวง
กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 115
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีดฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 129
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีดฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 104
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 109
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 114
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 103
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 88
กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 139
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 99
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 108
กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 108
กฏกระทรวง การกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 97
กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 105
กฎกระทรวงออกตามความใน พรบ. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 109
กฎกระทรวง แบบบัตรประจำตัวพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 103
กฏกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 102
กฏกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 125
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฏหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 116
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง