messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
info นโยบายของผู้บริหารอบต.คือเวียง
นโยบายของผู้บริหาร
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
วิสัยทัศน์
“การคมนาคมสะดวก มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา พัฒนาสังคม ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมล้านนา” ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอดอกคำใต้และจังหวัดพะเยา
1. ด้านการเมืองการบริหาร
1. ด้านการเมืองการบริหาร 1.1 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล 1.2 อบรมเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงและเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อเตรียมรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการประชาชน 1.4 ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน 1.5 จัดให้มีโครงการ อบต.คือเวียง พบประชาชนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและปัญหา ความต้องการของประชาชนในตำบลคือเวียง
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมสนับสนุนการกำจัดขยะ เช่น ทำโรงเรือนและเตาเผาขยะของตำบลคือเวียงให้แล้วเสร็จ - ส่งเสริมสนับสนุน จัดหารถเก็บขยะและสนับสนุนถังขยะให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษกับชุมชน -ส่งเสริมสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการบริหารจัดการขยะ 2.2 ถนนในหมู่บ้าน - ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนทุกสายในหมู่บ้านให้เป็นถนนคอนกรีต - ส่งเสริมสนับสนุนถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรทุกสาย ปรับปรุงและซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกและลูกรังที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เช่นรถ หน้าตักหลังขุด รถน้ำรถดับเพลิง ที่จะนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.4 ไฟฟ้าและแสงสว่าง - ส่งเสริมและสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านให้ทั่วถึง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ซอย ทางแยก ทางร่วม
3. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนขยายประปาให้ทั่วทุกหมู่บ้าน 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ทำฝายคอนกรีต ขุดลอกคลองลำเหมืองทุกสาย 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุง ร่องระบายน้ำข้างถนนในหมู่บ้าน ไม่ให้มีน้ำขัง โยการก่อสร้างรางระบายน้ำ
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลคือเวียง
4.1 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการสวัสดิการสำหรับผู้ป่วย 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ โครงการส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมต่างๆ ลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างต่อเนื่อง 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครภาคประชาชนทุกกลุ่มในตำบล เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ อสม. ชรบ. เยาวชน อปพร. ทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคือเวียงอย่างต่อเนื่อง 4.5 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในตำบลและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อม 5.2 ส่งเสริมสนับสนุน กีฬาเยาชน กีฬาประชาชน และผู้สูงอายุในตำบลคือเวียง 5.3 ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ แห่ไม้ค้ำต้นศรีมหาโพธิ์ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีสลากภัตร ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ตลอกจนประเพณีที่สำคัญอื่นๆ ของตำบลคือเวียง 5.4 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน 5.5 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการกีฬาประชาชน กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด กีฬาผู้สูงอายุ และเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
6. ด้านเศรษฐกิจ
6.1 ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ 6.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคือเวียง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตร

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง