messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ภายนอก EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนภายใน IIT


× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง