messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ “การคมนาคมสะดวก มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา พัฒนาสังคม ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมล้านนา”

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง