messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑.ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ โดยแยกตัวออกมาจากตำบลปินและตำบลบ้านถ้ำ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๑,๐๑๘ไร่ หรือคิดเป็นประมาณ ๓๓.๖๓ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้และอยู่ห่างจากอำเภอเป็นระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปิน อำเภอดอกคำใต้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลจำป่าหวายและตำบลแม่กา อำเภอเมือง ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาด้านทิศตะวันตกลาดเอียงไปทางทิศใต้ บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ มี ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ๑.๔ ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๙หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน ๙หมู่บ้าน รวมเป็น ๑๘คน ๒.๒ เขตการปกครอง
โดยแบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน ซึ่งได้แก่

๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร จำนวนประชากรย้อนหลังในช่วง ๓ – ๕ ปี มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรวัยทำงานมีจำนวนน้อยลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ๓.๒ช่วงอายุและจำนวนประชากร มีประชากรทั้งสิ้น ๔,๔๑๑คน และเป็นชาย ๒,๑๗๖คน หญิง ๒,๒๓๕คน จำนวนครัวเรือน ๑,๖๓๕ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๓๑ คน ต่อตารางกิโลเมตร
ตารางแสดงจำนวนครัวเรือน

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
ตารางแสดงการศึกษา

๕. สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลคือเวียง / บ้านปาง จำนวน ๒ แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๑ อาชญากรรม ๕.๒ ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวังบางหมู่ ๕.๓ การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริการคนพิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
๖. การบริการพื้นฐาน
๖.๑ การคมนาคม - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ (สายพะเยา - เชียงคำ) ข้างที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ - บ้านถ้ำ - บ้านปิน- คือเวียง ระยะทาง ๑๘ กม. - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ (สายพะเยา - เชียงคำ) ทางหลวงชนบทสายบุญเรือง - บ้านเฮี้ย ระยะทาง๑๖ กม. - จากทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ (สายพะเยา - เชียงคำ) จำป่าหวาย - บ้านปาง - คือเวียง ระยะทาง ๑๖ กม. ทั้งนี้ถนนในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนลงหินคลุกและดินลูกรัง บางหมู่บ้านก็มีถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสู่พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังหรือถนนลงหินคลุกจำนวน ๔ตู้ ๖.๒ การไฟฟ้า - ประชากรทั้ง ๙ หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน แต่บางพื้นที่ไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนใหญ่และในซอยยังมีไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการ ๖.๓ การประปา - ประชากรทั้ง ๙ หมู่บ้านมรประปาใช้ครบทุกครัวเรือน ๖.๔ โทรศัพท์ - มีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๖.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง - มีจุดบริการไปรษณีย์ ๑ จุด
๗. สภาพทางเศรษฐกิจ
๗. สภาพทางเศรษฐกิจ ๗.๑ การเกษตร - การประกอบอาชีพของประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ การปลูกข้าว ปลูกกระเทียม ปลูกหอมแดง ข้าวโพด ถั่วเขียว ไม้ผลและพืชผักต่างๆ ๗.๒ การประมง - ประชาชนเลี้ยงปลานิลในสระน้ำตามพื้นที่การเกษตร ๗.๓ การปศุสัตว์ - ตำบลคือเวียง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน กระบือ ไก่เนื้อไก่ไข่ ไก่ชน และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้าน ๗.๔ การบริการ - มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ ๑-๙ มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ จำนวน ๔แห่ง ๗.๕ การท่องเที่ยว - มีพระธาตุแจ้โว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ๗.๖ อุตสาหกรรม - มีโรงงานยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ แห่ง ๗.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - ร้านค้าขายของชำ จำนวน ๒๖ แห่ง - โรงสีข้าว จำนวน ๖ แห่ง - ร้านบริการน้ำมัน จำนวน ๔ แห่ง - ร้านเสริมสวย จำนวน ๑ แห่ง - อู่ซ่อมรถ จำนวน ๑ แห่ง - ร้านแก๊ส จำนวน ๑ แห่ง - ร้านทำเฟอร์นิเจอร์ จำนวน ๒ แห่ง - ร้านขายสินค้าเคมีเกษตร จำนวน ๑ แห่ง ๗.๘ แรงงาน - ไม่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา - ประชาชน หมู่ที่ ๑-๙ นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ วัด มีจำนวน ๕ วัด ได้แก่ ๑. วัดศรีปันต้น ๒. วัดพระธาตุแจ้โว ๓. วัดศรีดอนมูล ๔. วัดทุ่งกาไชย ๕. วัดเวียงห้าวเทพนิมิตร โบสถ์ 1 แห่ง ได้แก่ บ้านทวีพร หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ แห่ง ๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี - ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแจ้โว - ช่วงเดือนเมษายน งานบวงสรวงเจ้าพญาลื้นก่าน และงานสรงน้ำพระธาตุศรีดอนมูล - ช่วงเดือนตุลาคม งานฉลากภัต ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น มีปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ กลุ่มซ้อ และดนตรีพื้นเมือง ภาษาถิ่น คือ ภาษาเมืองล้านนา ๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ กลุ่มกล้วยฉาบ และน้ำพริก
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ จำนวน ๑ แห่ง - ลำห้วย จำนวน ๕ แห่ง - บึง, หนองน้ำอื่น จำนวน ๑ แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย จำนวน ๑๐ แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน ๘๘ แห่ง ๙.๒ ป่าไม้ ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน ๙.๓ ภูเขา ในพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา ๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมีน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ พระธาตุแจ้โว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๗ บ้านปางเจริญศึกษา ทั้งนี้ยังต้องมีการปรับปรุงอีกมาก ทั้งในส่วนที่เป็นถนนทางขึ้นตัวพระธาตุแหล่งที่พักของนักท่องเที่ยว ฯลฯ จึงจะสามารถพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลได้
๙. อื่นๆ
๑๐.๑ มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน ๒๙๕ คน - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน ๑๔๕ คน - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) จำนวน ๑๗๒ คน - ชุดรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน(ชรบ.) จำนวน ๒๒๕ คน

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง