messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 99
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 92
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 107
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 94
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 110
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 3742
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 111
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 128
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 135
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง