องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก สายบริหาร ฉบับที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศมารตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายบริหาร ฉบับที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก สายบริหาร ฉบับที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72

folder 2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกพิเศษบรรจุโควิด ฉบับแก้ไข
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72

folder 3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน grade
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนดำเินนการจัดโครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ฉบับที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสถาบันพัมนาบุคลากรท้องถิ่น ฉบับที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73

folder 4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้ง พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76

folder 5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้ง พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง