ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 80-9600 พะเยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง